fot. Licencje trenerskie

Licencje trenerskie

[POBIERZ] Uchwała nr I/9 z dnia 30 stycznia 2024 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce

Art. 4

1. Trenerem prowadzącym zespół uczestniczący w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
1. Posiada ważną licencję trenera wydaną w trybie niniejszej Uchwały. 
2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Korzysta z pełni praw publicznych.
4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo:
1) o którym mowa w art. 46-50 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. 2022, poz. 1599 z późn. zm.),
2) przeciwko życiu i zdrowiu (rozdział XIX), przeciwko wolności (rozdział XXII) z wyjątkiem art. 192 i art. 193, przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości (rozdział XXV), przeciwko rodzinie i opiece (rozdział XXVI) z Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 189a i art. 207 Kodeksu Karnego oraz w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r., poz. 172 z późn. zm.).
6. Nie jest osobą wobec której został orzeczony zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, uprawianiem sportu, opieką lub kontaktem z dziećmi lub wykonywania wszelkich lub określonych zawodów lub działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, uprawianiem sportu, opieką i kontaktem z dziećmi.
7. Nie jest osobą wobec której został prawomocnie orzeczony środek karny w postaci zakazu działalności w piłce nożnej (wykonywania określonej działalności), chyba że nastąpiło zatarcie skazania lub nie jest osobą, która podlega karze bezwzględnej dyskwalifikacji lub zakazowi udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną, orzeczonej przez organy dyscyplinarne PZPN.
8. Nie toczy się wobec niej postępowanie dyscyplinarne za przewinienia określone w rozdziale V Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN lub nie orzeczono prawomocnie jej odpowiedzialności za te przewinienia.
9. Nie prowadzi działalności agenta piłkarskiego na podstawie odrębnych przepisów.
10. Nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
11. Posiada wiedzę, doświadczenie, umiejętności oraz cechy moralne i etyczne dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków trenera.
12. Ukończyła kurs dotyczący bezpieczeństwa dzieci (safeguarding TUTAJ) organizowany lub rekomendowany przez PZPN.

2. Warunki wskazane w ust. 1 muszą być spełnione łącznie w czasie pełnienia funkcji trenera, a nie jedynie w terminie ubiegania się o licencję lub jej przedłużenie. PZPN ma prawo weryfikacji warunków pełnienia funkcji trenera w każdym czasie.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących naruszenie wskazanych w ust. 1 warunków, w szczególności w sytuacji naruszenia przez trenera norm etyczno-moralnych, toczącego się wobec trenera postępowania przygotowawczego przed organami państwowymi lub związkowymi, postawienia trenerowi zarzutów przez uprawniony organ, wydania wyroku skazującego za przestępstwa, o których mowa w pkt 4-7 powyżej, w I instancji czy wszczęcia postępowania przez organy dyscyplinarne PZPN, organ który wydał licencję, może ją czasowo zawiesić na czas trwania postępowania.

III. TRYB I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O LICENCJĘ

Art. 8
Osoba ubiegająca się o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej składa - za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl wniosek, zawierający:
1. Imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i adres e-mail wnioskodawcy,
2. Określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
4. Zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej,
5. W przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej.

Art. 9
Do wniosku, o którym mowa w art. 8, muszą być dołączone:
1. Skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – stosownie do rodzaju wnioskowanej licencji.
2. Skany zaświadczeń/dane z systemu PZPN24 o uczestnictwie w trenerskich konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN, Wojewódzkie ZPN oraz UEFA - minimum 15 h z 3 ostatnich lat / z czego maksimum 5 pkt/godzin w trybie on-line/. Za udział w Konferencjach PZPN oraz WZPN przysługują punkty/godziny stanowiące warunek przedłużenia danej licencji. Na swoim koncie PZPN24 trenerzy mają możliwość podglądu liczby godzin uzyskanych z poszczególnych wydarzeń. Warunki organizacji i przeprowadzania konferencji i warsztatów zostały przedstawione w załączniku nr 1.
3. Skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne 6 miesięcy od daty wystawienia. Trenerzy są obowiązani do posiadania aktualnych zaświadczeń o niekaralności przez cały okres posiadania licencji trenerskiej lub w trakcie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej.
4. Skan zaświadczenia z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, rejestru publicznego.
5. Skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych za przewinienia dyscyplinarne określone w rozdziale V Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
6. Skan oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (oświadczenie imienne generowanie podczas aplikacji na profilu trenera na pzpn24.pzpn.pl).
7. Uzupełnienie aktualnego doświadczenia trenerskiego na koncie PZPN24.
8. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dotyczącego bezpieczeństwa dzieci (safeguarding TUTAJ).

Art. 10
Wnioski w sprawie przyznania/przedłużenia licencji: UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B, UEFA Goalkeeper B, UEFA Youth B należy składać do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN.

Art. 11
Wnioski w sprawie przyznania/przedłużenia licencji: UEFA B, Futsal C, UEFA C/Grassroots C, Grassroots D należy składać do właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów.

IV. PROCEDURA PRZYZNAWANIA/PRZEDŁUŻANIA LICENCJI W TRYBIE ZWYCZAJNYM

Art. 12
1. O przyznaniu/przedłużeniu, odmowie przyznania/przedłużenia licencji: UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B, UEFA Goalkeeper B, UEFA Youth B - decyduje - w formie decyzji - Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, działający w ramach Komisji Technicznej PZPN, na podstawie jej regulaminu. Podstawą do przedłużenia licencji specjalistycznej (UEFA Elite Youth A, UEFA Youth B, UEFA Goalkeeper A, UEFA Goalkeeper B jest posiadanie licencji z drogi głównej.
2. O przyznaniu/przedłużeniu, odmowie przyznania/przedłużenia licencji: UEFA B, Futsal C, UEFA C, Grassroots D - decyduje - w formie decyzji – właściwy dla danego WZPN organ ds. licencjonowania trenerów na podstawie regulaminu.

Art. 13
1. Wniosek o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym należy złożyć do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN/ właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów w terminie do dnia 20 grudnia roku, w którym kończy się ważność licencji
2. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust.1, będą rozpatrywane w trybie nadzwyczajnym.

Art. 14
1. Licencje są przyznawane/przedłużane na okres maksymalnie 3 lat, zawsze do dnia 31 grudnia.
Licencje z dróg specjalistycznych (UEFA Elite Youth A, UEFA Youth B, UEFA Goalkeeper A, UEFA Goalkeeper B) są przyznawane/przedłużane maksymalnie do końca ważności licencji z drogi głównej.
2. Absolwenci wszystkich kursów trenerskich otrzymują licencje trenerskie na okres minimum 3 lat pod warunkiem ukończenia kursu w pierwotnym terminie zgodnie z harmonogramem kursu, z terminem ważności licencji do dnia 31 grudnia. W przypadku zakończenia kursu trenerskiego/uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu w późniejszym terminie – okres ważności przyznanej licencji ulega proporcjonalnemu skróceniu.

Art. 15
1. Na podstawie decyzji o przyznaniu/przedłużeniu licencji trenerskiej, PZPN/ WZPN wydaje identyfikator licencji, który jest zgodny ze wzorami zawartymi w Dyrektywach UEFA do Konwencji UEFA o Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich.
2. Identyfikator Licencji trenerskiej wydawany jest w formie elektronicznej – w aplikacji mobilnej mPZPN. Identyfikatory z plastiku obowiązują do dnia upływu ich ważności.

V. OPŁATY ZA PRZYZNANIE/PRZEDŁUŻENIE LICENCJI

Art. 16
1. Za przyznanie/ przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym pobierane są następujące opłaty:
1) UEFA PRO - bezpłatnie
2) UEFA A - bezpłatnie
3) UEFA Elite Youth A - bezpłatnie
4) UEFA Goalkeeper A - bezpłatnie
5) UEFA Goalkeeper B - bezpłatnie
6) UEFA Youth B - bezpłatnie
7) UEFA Futsal B - bezpłatnie
8) UEFA B - 300 zł
9) Futsal C - 150 zł
10) UEFA C/ Grassroots C - 150 zł
11) Grassroots D - 75 zł
2. Koszty administracyjne wydania licencji ponosi PZPN.

VI. PROCEDURA PRZYZNAWANIA/PRZEDŁUŻANIA LICENCJI W TRYBIE NADZWYCZAJNYM

Art. 17
1. Wnioski o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej złożone poza terminami, o których mowa w art. 13 niniejszej Uchwały, będą rozpatrywane w trybie nadzwyczajny
2. Wprowadza się następujące opłaty od przyznania/przedłużenia licencji w trybie nadzwyczajnym:
1) UEFA PRO - 5000 zł
2) UEFA A - 2000 zł
3) UEFA B - 900 zł
4) UEFA C - 450 zł
5) Grassroots D - 225 zł
6) UEFA Elite Youth A - zwolniony z opłaty w przypadku posiadania ważnej licencji UEFA A lub w przypadku posiadania licencji UEFA Youth B
7) UEFA Youth B - zwolniony z opłaty w przypadku posiadania ważnej licencji UEFA PRO, UEFA A lub UEFA B
8) UEFA Goalkeeper A - zwolniony z opłaty w przypadku posiadania ważnej licencji UEFA PRO, UEFA A lub UEFA B
9) UEFA Goalkeeper B - zwolniony z opłaty w przypadku posiadania ważnej licencji UEFA PRO, UEFA A, UEFA B lub UEFA C/Grass C
10) UEFA Futsal B - 1000 zł
11) Futsal C - 450 zł
3. Wnioski o przyznanie/przedłużenie licencji złożone w trybie nadzwyczajnym będą rozpatrzone przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN / właściwy dla danego WZPN organ ds. licencjonowania trenerów - w terminie 7 dni od daty ich złożenia.
4. Licencje w trybie nadzwyczajnym są przyznawane/przedłużane na okres maksymalnie 3 lat, zawsze do dnia 31 grudnia, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 4, 6 i 7 niniejszej Uchwały.
5. Trener, który otrzymuje licencję w trybie nadzwyczajnym nie ponosi opłat określonych w art. 16 za wydanie licencji trenerskiej.

rodzaje licencji trenerskich 2024 luty.png

Licencje trenersekie1.png

licencje trenerskie 2.png