fot. transfery.jpg

Przewodnik transferowy

TRANSFERY KRAJOWE

1. Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów III, IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach:

A. od 1 lipca do 31 sierpnia;
B. od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej, w której występuje klub pozyskujący.

2. Zmiana przynależności klubowej zawodników do lat 16 może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach:

A. od 1 lipca do 30 września;
B. od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej, w której występuje klub pozyskujący.

3. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia letniego okresu transferowego posiadali status zawodnika wolnego, mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do zakończenia najbliższego tzw. zimowego okresu transferowego, a następnie uprawnieni do gry. 

4. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia zimowego okresu transferowego posiadali status zawodnika wolnego, mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 31 marca danego roku, a następnie uprawnieni do gry.

5. Zawodnicy, którzy przez ostatnie 12 miesięcy nie rozgrali żadnego oficjalnego meczu mistrzowskiego bądź pucharowego mogą być potwierdzeni przez klub pozyskujący przez cały okres trwania rozgrywek. Takich zawodników nie obowiązuje okno transferowe, aby pozyskać takiego zawodnika potrzebna jest podpisana deklaracja gry amatora lub kontrakt na bieżący sezon w klubie pozyskującym.

transferowe info.jpg

Wszystkie zmiany przynależności klubowej zawodników dokonywane są wyłącznie poprzez system Extranet.

Dokumenty transferowe znajdują się na naszej stronie w zakładce „POBIERZ” w podkategorii „Druki i formularze”.


 

TRANSFERY ZAGRANICZNE - SENIORZY

1. W przypadku pozyskiwania przez klub zawodników o statusie profesjonalisty, klub musi posiadać dostęp do systemu FIFA TMS. W celu nadania uprawnień i utworzenia konta w systemie proszę o kontakt na adres: joanna.misiewicz@pzpn.pl 

2. W przypadku zawodników, którzy w Polsce będą mieli status amatora, wniosek o transfer należy złożyć w systemie Extranet. Do wniosku należy dołączyć skan deklaracji gry amatora oraz skan dokumentu potwierdzającego tożsamość zawodnika (paszport lub dowód osobisty w formacie PDF). Na podstawie złożonego wniosku, PZPN występuje do Federacji zagranicznej za pośrednictwem FIFA TMS.

3. W przypadku otrzymania informacji zwrotnej od Federacji zagranicznej, iż dany zawodnik nigdy nie był zarejestrowany, bądź nie grał ponad 30 miesięcy, PZPN będzie Państwa informować drogą mailową o możliwości pierwszej rejestracji danego zawodnika (bez konieczności posiadania certyfikatu).

TRANSFERY ZAGRANICZNE – NIELETNI (od 10 do 18 roku życia)

Zgodnie z Art. 19 przepisów FIFA dotyczących Statusu i Transferu Zawodników, transfer zawodników dozwolony jest tylko w przypadku ukończonych 18 lat przez zawodnika. Obowiązują jednak wyjątki od powyższej zasady, którymi są:

  • emigracja rodziców ze względów niepiłkarskich;
  • transfer zawodnika powyżej 16. roku życia z terenu Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • transfer przygraniczny (Zawodnik mieszka w odległości 50 km od granicy Polski, klub pozyskujący mieści się w odległości 50 km od tej granicy);
  • pobyt w Polsce powyżej 5 lat;
  • przeprowadzka z przyczyn humanitarnych z rodzicami;
  • przeprowadzka z przyczyn humanitarnych bez rodziców;
  • wymiana uczniowska lub studencka.

Klub jest zobowiązany do uzyskania zgody na pozyskanie zawodnika nieletniego, którą na mocy upoważnienia wydaje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. Niezbędne jest złożenie wniosku za pośrednictwem systemu extranet oraz załączenie KOMPLETU wymaganych dokumentów. W przypadku dokumentów wydanych w języku innym niż polski lub angielski, oprócz danego dokumentu klub jest zobowiązany do przekazania egzemplarza przetłumaczonego na język polski lub angielski – nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe.

W przypadku zawodników do 10. roku życia certyfikat ITC nie jest wymagany i rejestracja odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego w systemie Extranet

Osoby do kontaktu:

  • zawodnicy profesjonalni: Joanna Misiewicz – tel. 502 737 381, joanna.misiewicz@pzpn.pl
  • zawodnicy amatorzy i nieletni: Małgorzata Kuśmierczuk – 501 770 744, malgorzata.kusmierczuk@pzpn.pl