fot. Jedna drużyna

Jak zostać członkiem Pomorskiego ZPN

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM POMORSKIEGO ZPN

Aby zostać członkiem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, należy spełnić wymogi wynikające z przepisów Uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu PZPN „O członkostwie”.

Zgodnie § 5 ust. 1
Klub piłkarski musi posiadać osobowość prawną. Jako członek Związku może on działać pod postacią stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej, sportowej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sportowego.

Zgodnie § 6 ust. 1
W celu przyjęcia w poczet członków WZPN, Klub powinien przedstawić właściwemu Zarządowi WZPN następujące dokumenty:
a) deklarację członkowską według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji,
c) uwierzytelnioną kopię statutu Klubu,
d) zgłoszenie co najmniej jednego zespołu do rozgrywek organizowanych przez WZPN lub PZPN oraz złożenie wniosku licencyjnego, jeżeli jest to wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
e) podpisaną deklarację przestrzegania statutów, regulaminów, wytycznych i decyzji FIFA, UEFA, PZPN i WZPN oraz innych podmiotów prowadzących rozgrywki, realizacji obowiązków członkowskich, określonych w art.19 Statutu PZPN, przestrzegania Przepisów Gry w piłkę nożną uchwalanych przez IFAB lub FIFA (w przypadku piłki halowej), a także poddania wszelkich sporów z podmiotami podlegającymi jurysdykcji FIFA, UEFA, PZPN, WZPN oraz innych podmiotów prowadzących rozgrywki, organom jurysdykcyjnym tych organizacji oraz/względnie Trybunałowi Arbitrażowemu ds. Sportu w Lozannie (CAS) - według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały,
f) listę osób fizycznych, upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji kandydującej wobec osób trzecich,
g) kopię protokołu zebrania założycielskiego lub ostatniego walnego zebrania organizacji kandydującej, zawierającego uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku,
h) dowody wpłaty składki członkowskiej do PZPN, WZPN oraz innego podmiotu prowadzącego rozgrywki,
i) podpisaną deklarację przyjęcia i stosowania „Regulaminu Ochrony Danych dla PZPN i jego członków” - według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.

Takie dokumenty trafią do Zarządu Pomorskiego ZPN, który podejmie uchwałę o przyjęciu klubów w poczet członków.

Poniżej znajdą Państwo pełny tekst Uchwały PZPN „O członkostwie” oraz druk deklaracji i oświadczeń, z których należy korzystać ubiegając się o członkostwo w Pomorskim ZPN i PZPN:

  1. Deklaracja i dokumenty członkowskie  PDF  ||  DOC
  2. Uchwała PZPN o członkostwie PDF