fot. UEFA

Kurs UEFA "A"

Kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria:


 Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy
1. Aby zostać dopuszczonym do udziału w dyplomowanym kursie trenerskim UEFA, kandydaci muszą posiadać wystarczające umiejętności w mowie i piśmie, w języku polskim.

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa - za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl - wniosek zawierający:
a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i e-mail wnioskodawcy,
b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej,
d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

3. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, muszą być dołączone najpóźniej na dzień zakończenia składania wniosków:
a. skan świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej,
b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski - w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,(ważny do 1 roku od daty wystawienia dokumentu, lub do daty ważności widniejącej na dokumencie),
g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy,
h. uzupełnienie aktualnego doświadczenia trenerskiego na PZPN24,
i. skan zaświadczenia ukończenia kursu online safegaurding children (dotyczy kursów Futsal C, GRASSROOTS C/UEFA C, UEFA B, UEFA Elite Youth B).

4. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 wniosek oraz załączniki, zawierające określony zestaw danych osobowych zbieranych przez Administratora. Wskazany został on w pkt.1 i 2 niniejszego paragrafu. Aplikujący na kurs wyraża stosowne zgody oraz akceptuje obowiązek informacyjny Art.13 RODO.

5. Zawarte we wniosku oraz załącznikach dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na podstawie przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a) i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA A
1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba,
która spełnia następujące kryteria:
1.1 posiada ważną licencję trenera UEFA B,
1.2 posiada udokumentowane doświadczenie jako pierwszy trener w piłce nożnej
jedenastoosobowej w dwóch pełnych rundach rozgrywkowych,
1.3pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny składający się z następujących działań:
a) oceny doświadczenia trenerskiego,
b) oceny doświadczenia zawodniczego,
c) części teoretycznej.

2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA A zobowiązany jest
zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA A
1.Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
1.1 100% obecność na zajęciach kursu,
1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
1.3 odbycie stażu trenerskiego,
1.4 zaliczenie mikrogrup w klubach,
1.5 zaliczenie wyjazdu studyjnego,
1.6 pozytywnej oceny ze wszystkich prac zaliczeniowych w czasie trwania kursu,
1.7 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną egzaminu końcowego, składającego się
z następujących działań:
a) obrony pracy dyplomowej,
b) części teoretycznej,
c) przedstawienia raportu z mikrogrupy,
d) przedstawienia raportu ze stażów trenerskich,
e) egzaminu praktycznego w klubie.

2.W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez
Przewodniczącego Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów oraz minimum trzy osoby
delegowane przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, na terenie którego odbywa się kurs.

 

 


Zgodnie z Uchwałą nr III/29 z dnia 9 lutego 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami
Konwencji Trenerskiej UEFA 2020 oraz Karty Grassroots UEFA (TUTAJ) koszty wynoszą:

GRASSROOTS C - 1000 PLN
UWAGA: W przypadku mniejszej liczby kandydatów, cena kursu może ulec zmianie

UEFA B - 2500 PLN
UWAGA: W przypadku mniejszej liczby kandydatów, cena kursu może ulec zmianie

UEFA ELITE YOUTH B - 1800 PLN
UWAGA: W przypadku mniejszej liczby kandydatów, cena kursu może ulec zmianie

UEFA A - 4000 PLN
UWAGA: W przypadku mniejszej liczby kandydatów, cena kursu może ulec zmianie