fot. Pomorski ZPN

[Aktualizacja 20.08.2020] Zalecenia dla klubów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez Pomorski ZPN

AKTUALIZACJA 20 sierpnia 2020 r. 

Szanowni Państwo,

W związku z pierwszymi przypadkami skierowania drużyn na kwarantannę przypominamy zalecenia, do których należy się stosować.

Przede wszystkim dezynfekcja (rąk, wspólnych powierzchni), unikanie korzystania z szatni jako miejsca potencjalnego ryzyka oraz dystans społeczny. Te wymogi narzucone są przez organy państwowe.

Przypominamy również, że w razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych, stanu zdrowia kogokolwiek z uczestników, niezbędna jest niezwłoczna izolacja oraz zgłoszenie do odpowiedniego organu: szpitala lub powiatowej stacji sanepidu i postępowanie zgodnie z zaleceniami tego organu (w tym pełnego wywiadu epidemiologicznego i zasad izolacji).  

W przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem osoby związanej bezpośrednio z uczestnictwem w rozgrywkach i w efekcie skierowania drużyny na kwarantannę, prosimy o niezwłoczne poinformowanie Pomorskiego Związku Piłki Nożnej o tym fakcie. W przypadkach nagłych również telefonicznie.

30 lipca 2020 r. 

Mając na uwadze stan epidemii na terytorium RP, Pomorski Związek Piłki Nożnej zaleca, aby przed oraz w trakcie trwania nowego sezonu piłkarskiego podjąć w miarę możliwości działania, które zabezpieczą uczestników współzawodnictwa przed ewentualnym przenoszeniem zakażeń. Zalecenia zostały  opracowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnego tj. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku, dnia 19 czerwca 2020 roku oraz 25 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz.U z 2020 r. poz. 964 oraz poz. 1031 ; Dz.U z 2020 r. poz. 1066).

Należy ograniczyć korzystanie z szatni, pomieszczeń odnowy biologicznej, prysznicy,  przestrzeni wspólnych oraz promować i stosować zasady prewencyjne (dbamy o siebie i inne osoby przebywające na meczu):
-  zakrywanie ust i nosa (maseczki),
-  dezynfekowanie rąk,
-  zachowanie dystansu 1,5 m,
-  zasłanianie ust przy kaszlu lub kichaniu,

Tam, gdzie jest to możliwe należy zachować otwarte ciągi komunikacyjne, wietrzenie pomieszczeń, zachować otwarte drzwi, aby ograniczyć dotykanie klamek. Miejsca parkingowe powinny być tak wyznaczone, aby zminimalizować kontakt fizyczny osób przyjeżdżających na teren klubu, zawodników i kibiców. 

Organizator współzawodnictwa sportowego jest zobowiązany do zapewnienia środków do dezynfekcji przy wejściu na stadion i przy każdym wejściu do budynku. 

Organizacja meczów:

Przy wejściu na obiekt wszyscy uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk. 

1. Korzystanie z szatni – zawodnicy
Szatnia jest traktowana jako potencjalny obszar istotnego ryzyka przenoszenia zakażeń,  w związku z tym zaleca się korzystać z niej, tylko kiedy jest to niezbędne. Zaleca się, aby zawodnicy przyjechali na mecz przebrani, a bezpośrednio po nim udali się do domu, unikając gromadzenia się na terenie obiektu – szczególnie dotyczy drużyny gości. Na terenie szatni powinni przebywać jedynie zawodnicy, trener i kierownik drużyny.  

Uwaga: Klub gości przed zawodami winien uzgodnić czy gospodarz umożliwi drużynie korzystanie z szatni. Jeżeli jest to możliwe - to  na jakich zasadach, by zminimalizować ryzyko przenoszenia zakażeń. 

2. Korzystanie z szatni – sędziowie
W pomieszczeniu dla sędziów mogą przebywać jedynie sędziowie. Odprawa z kierownikami drużyn/przekazanie dokumentów winno się odbywać na wolnym powietrzu, zachowując dystans. Protokoły pomeczowe (załącznik dot. kartek), kierownicy drużyn podpisują oddzielnie.                                                      

3. Korzystanie z budynku klubowego przez kibiców
Jest zabronione za wyjątkiem korzystania z toalet, jeżeli warunki tego wymagają.

4. Rozgrzewka 
Na swoich połowach – oddzielnie gospodarze i goście. Zaleca się, aby drużyny do rozgrzewki używały swoich piłek.

5. Zawody
Wejście na boisko – najpierw wychodzą goście, potem gospodarze. Sędzia zarządza i kontroluje kolejność wychodzenia zespołów na płytę boiska, bez uścisku dłoni, zawodników, sędziów, bez wspólnego ustawiania zespołów (zalecenia dotyczą przerwy w meczu oraz okresu bezpośrednio po zawodach).

6. Obiekt sportowy na otwartym powietrzu
W przypadku obiektów sportowych na otwartym powietrzu możliwy jest udział publiczności, jeżeli udostępnione zostało co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie.  W przypadku  braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. 

7. Na terenie obiektów (typu otwartego lub półotwartego) widz jest obowiązany:
- realizować obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie tych obiektów;
-  zachować 1,5 m odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc.

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy sędziego, trenera, a także osoby, która uczestniczy w wydarzeniu sportowym. Zaleca się aby zawodnicy rezerwowi i inne osoby przebywające na ławce dla zawodników rezerwowych wyłączając trenera miały zakryty nos i usta.

8. Zasady nie dotyczą widza, który uczestniczy w wydarzeniach:

  • z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  • z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • zasady nie obowiązują osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących

W przypadku braku możliwości spełnienia wymienionych wymogów gospodarz zawodów może podjąć decyzję o rozgrywaniu meczu bez udziału publiczności lub autoryzowanej grupy kibiców przyjezdnych (po akceptacji Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN).

W razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych, stanu zdrowia kogokolwiek z uczestników, niezbędna jest niezwłoczna izolacja oraz zgłoszenie do odpowiedniego organu: szpitala lub powiatowej stacji sanepidu i postępowanie zgodnie z zaleceniami tego organu (w tym pełnego wywiadu epidemiologicznego i zasad izolacji).  

Główne objawy  Covid-19: temperatura powyżej 38 stopni, kaszel, duszności, katar, ból głowy, biegunka, wymioty, zaburzenia snu, węchu, smaku, wysypka, pobyt w obszarze wysokiego  ryzyka, kontakt z osobą chorującą na Covid).