fot. Pomorski ZPN

Rozgrywki juniorskie wstrzymane od 27 marca do 9 kwietnia

Komunikat z godziny 21:30

Pojawiło się rozporządzenie. Niestety wykreślone zostało współzawodnictwo dzieci i młodzieży, w związku z czym rozgrywki juniorskie również będą zawieszone od 27 marca do 9 kwietnia. 

Poniżej treść rozporządzenia:

Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;

Komunikat z godziny 12:50

Pomorski Związek Piłki Nożnej informuje, że nie odwołuje meczów dzieci i młodzieży, zaplanowanych na 27 i 28 marca 2021.  Decyzja ta podyktowana jest faktem, że nie ma jeszcze rozporządzenia Rady Ministrów, które wprowadza nowe obostrzenia.

W ubiegłym tygodniu, mimo zapowiedzi, że dopuszczalny będzie tylko sport profesjonalny, w treści rozporządzenia pojawiła się możliwość współzawodnictwa dzieci i młodzieży.

Dopóki więc nie poznamy zapisów rozporządzenia, które ukaże się w Dzienniku Ustaw, nie podejmujemy decyzji o zawieszeniu rozgrywek juniorskich.