fot. GOV.PL

Od 15 maja mecze z udziałem 25% publiczności

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w sprawie zmian, które wchodzą z dniem 15 maja. Od najbliższej soboty mecze piłki nożnej mogą się odbywać z udziałem kibiców, ale z pewnymi ograniczeniami.


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 861 od dnia 15 do 28 maja 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku:

1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

3) zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej;

4) zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

5) zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;

6) dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

7) obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym udostępnia się publiczności nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co czwarte miejsce na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc  na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.


Zaleca się noszenie maseczek zakrywających nos i usta na obiekcie sportowym do momentu zajęcia miejsca na trybunie.

Przypominamy, że gospodarz zawodów może podjąć decyzję o rozgrywaniu meczu bez udziału publiczności lub autoryzowanej grupy kibiców przyjezdnych (po akceptacji Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN). Jeśli chodzi o liczbę kibiców przyjezdnych, można udostępnić 25% pojemności sektora przeznaczonego dla kibiców drużyny gości.