fot. Pomorski ZPN

Obostrzenia wydłużone do 14 lutego

W czwartek 28 stycznia stycznia minister zdrowia poinformował o wydłużeniu obowiązujących restrykcji do dnia 14 lutego. Co to oznacza dla piłki nożnej?


Do 14 lutego zostało wydłużone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, 2353 i 2430). Oznacza to, że dopuszczalne jest współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe dzieci i młodzieży w zakresie całej struktury piłkarskiej w Polsce pozostającej pod egidą Polskiego Związku Piłki Nożnej, jako polskiego związku sportowego w sporcie piłka nożna.

Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 2020 r.

§ 10 ust. 15
Do dnia 14 lutego 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy; 

2) ich organizowania bez udziału publiczności. 

Definicja „sportu zawodowego” zgodnie z art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

sport zawodowy” oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia;

§ 10 ust. 16
Okoliczności, o których mowa w ust. 15 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy. 

Podsumowując:
Młodzież. Dopuszcza się współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe dzieci i młodzieży w zakresie całej struktury piłkarskiej w Polsce pozostającej pod egidą PZPN.
Seniorzy. Wyłącznie w przypadku zawodowców.