fot. UEFA

Kurs UEFA B dla kobiet - edycja 2023

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące naboru i przebiegu kursu UEFA B dla kobiet.


Uczestniczki kursu nie ponoszą opłat za zajęcia programowe, nocleg oraz wyżywienie podczas sesji szkoleniowych.

WAŻNE: Uczestniczkom nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia zgodne z harmonogramem.

Wniosek, złożony za pośrednictwem profilu trenerki na pzpn24@pzpn.pl powinien zawierać:
a. skan świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej,
b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski - w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,(ważny do 1 roku od daty wystawienia dokumentu, lub do daty ważności widniejącej na dokumencie),
g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy,
h. uzupełnienie aktualnego doświadczenia trenerskiego na PZPN24,
i. skan zaświadczenia ukończenia kursu online safegaurding children (. kurs dostępny pod adresem https://uefa-safeguarding.eu//

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 wniosek oraz załączniki, zawierające określony zestaw danych osobowych zbieranych przez Administratora.

Wskazany został on w pkt.1 i 2 niniejszego paragrafu. Aplikujący na kurs wyraża stosowne zgody oraz akceptuje obowiązek informacyjny Art.13 RODO.

Zawarte we wniosku oraz załącznikach dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na podstawie przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a) i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO.

KANDYDATKĄ NA KURS może zostać osoba która:
1. posiada ważną licencję UEFA FUTSAL B, UEFA C lub GRASSROOTS C oraz
2. posiada udokumentowane doświadczenie trenerskie po ukończeniu kursu dyplomowego UEFA C lub Grassroots C w okresie pełnych dwóch rund rozgrywkowych,
3. pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydatkę są:

100% obecność na zajęciach kursu,

 • prowadzenie dziennika uczestnika kursu,
 • odbycie stażu trenerskiego,
 • zaliczenia mikrogrup w klubach,
 • zaliczenie wyjazdu studyjnego,
 • pozytywnej oceny ze wszystkich prac zaliczeniowych w czasie trwania kursu,
 • Zdanie przed Komisją Egzaminacyjną egzaminu końcowego, składającego się z:
  a) części teoretycznej,
  b) przedstawienia raportu z mikrogrupy,
  c) przedstawienia raportu ze stażu trenerskiego,
  d) egzaminu praktycznego w klubie

ROBOCZY HARMONOGRAM KURSU:

TERMIN TREŚĆ MIEJSCE 
1.03 – 21.04.23 aplikacja na kurs pzpn24@pzpn.pl
28.04.2023 egzamin wstępny do ustalenia
29/30/31.05.2023 1 sesja programowa ST PZPN Biała Podlaska
19/20/21.06.2023 2 sesja programowa Łódź
11/12/13.09.2023 3 sesja programowa do ustalenia 
9/10/11.10.2023 4 sesja programowa do ustalenia 
23/24/25.10.2023 5 sesja programowa do ustalenia
27/28/29.11.2023 6 sesja programowa ST PZPN Biała Podlaska
do ustalenia mikrogrupy kluby uczestniczek kursu
do ustalenia egzamin praktyczny kluby uczestniczek kursu
do ustalenia egzamin końcowy ST PZPN Biała Podlaska

Zajęcia odbywać się będą w ST PZPN w Białej Podlaskiej, Łodzi, Katowicach, Sosnowcu, podczas zgrupowania reprezentacji U15. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów.