fot. Kurs sędziowski

Kurs sędziowski w Malborku

Kolegium Sędziów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że rozpoczyna nabór kandydatów na sędziów piłki nożnej. Kurs rozpocznie się 3 kwietnia 2020 r.


Kurs na sędziego odbędzie się w skróconej formule i będzie trwał łącznie tylko 8 dni.

Mamy nadzieję, że nowa formuła kursu zwiększy zainteresowanie i zachęci kandydatów do spróbowania swoich sił w roli sędziego.

Na zgłoszenia czekamy do 31.03.2020 r.

Zgłoszenie powinno zawierać wypełnione formularze:
1) Ankietę kandydata (DRUK ANKIETY)
2) Oświadczenie kandydata o niekaralności (załącznik nr 2).
3) Zgodę opiekunów prawnych w przypadku osób, które nie ukończyły 18-go roku życia.
4) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania.
5) Dokument (kserokopia) określający poziom wykształcenia – minimum średnie.
6) Potwierdzenie wpłaty 100 zł na konto Pomorskiego ZPN 40 1160 2202 0000 0000 5248 2128. W tytule przelewu należy podać: Kurs sędziowski - imię i nazwisko

W przypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole kończącej się maturą itp.)


Zasady przyjęcia kandydatów na sędziów:
Sędzią piłki nożnej może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia następujące wymagania:
- wiek: minimum 16 lat,
- posiada wykształcenie średnie, bądź jest uczniem szkoły ponad gimnazjalnej,
- posiada dobrą ogólną sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,
- odznacza się nienaganną postawą etyczno-moralną i nie był karany,

Dokumenty należy przesyłać drogą mailową na adres malbork@pomorski-zpn.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
tel. 530 989 960 || 697-038-219 / malbork@pomorski-zpn.pl

plakat_zostan_sedzia_malbork2.jpg