fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 4.04.2022 r.

W dniu 04.04.2022 r. zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się kolejne, w obecnej kadencji, posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN.


Ważniejsze decyzje i postanowienia z posiedzenia:

1. Mając na uwadze złożoność funkcjonowania Związku w roku 2021 w sytuacji przez cały rok obowiązującego stanu epidemiologicznego pozytywnie zaopiniowano i zatwierdzono bilans, rachunek wyników oraz sprawozdanie finansowe Pomorskiego ZPN za rok 2021. Nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności związkowej, niepodlegającą podziałowi, przeznacza się na działalność statutową w roku obrachunkowym 2022.

2. Przyjęto szczegółowe, będące w kompetencji władz Pomorskiego ZPN, przepisy licencyjne dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023. Po dwóch latach, kiedy kluby były zwolnione, przywrócony zostaje obowiązek wniesienia opłaty za wydanie licencji klubowej w wysokości obowiązującej w roku 2019.

3. W sprawach personalnych podjęto następujące decyzje:
a) na członka Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN powołany został Gerard Sobecki,
b) na członka Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN powołany został nadkom. Michał Skokowski,
c) merytorycznie, ze względów formalnych, nie rozpatrzono wniosku dotyczącego zmian w składzie Zarządu Kolegium Sędziów Podokręgu Malborskiego Pomorskiego ZPN.

4. Wniosek klubu KS Jedynka Pelplin dotyczący wykreślenia z listy członków Pomorskiego ZPN rozpatrzono negatywnie w związku naruszeniem przepisu art. 20 § 7 Statutu Pomorskiego ZPN stanowiącego, że rezygnacja z członkostwa jest prawnie możliwa z chwilą wypełnienia wszystkich zobowiązań wobec Związku lub jego członków.

5. Przyjęto do wiadomości informację w decyzjach podjętych w postępowaniu pozaposiedzeniowym.

6. Podjęto decyzję, że mecz finałowy o Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim rozegrany zostanie na stadionie miejskim w Bytowie w dniu 22.06.2022 (środa) o godz. 19:00.

7. Zapoznano się z informacją w sprawach bieżącej działalności Związku w szczególności:
a) stan zaawansowania projektu korsarze (drużyna Amp Futbolu), mającego na celu zorganizowanie i objęcie opieką szkoleniową dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
b) informację w sprawie udzielonego przez Związek wsparcia materialnego dla akcji humanitarnych w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie w relacji do podjętej na poprzednim posiedzeniu Zarządu decyzji w tym zakresie,
c) informację w sprawie przygotowań do współorganizacji meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Świata kobiet Polska - Armenia, który w dniu 07.04.2022 r. o godz. 20:15 rozegrany zostanie na stadionie w Gdyni,
d) informację w sprawie przygotowań do współorganizacji z Warmińsko-Mazurskim ZPN w dniach 3-5. maja 2022 r. międzynarodowego turnieju w kategorii U-15 z udziałem reprezentantów: Finlandii, Słowacji, Węgier i Polski.,
e) informację w sprawie problemów z naborem kandydatów do VII klasy o profilu piłki nożnej w szkole w Malborku,
f) informację o stanie przygotowań reprezentacji naszego Związku do udziału w turnieju Regions Cup.

Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 25.04.2022 r.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN