fot. Pomorski ZPN

Komunikat Zarządu z dnia 4.03.2024 r.

W dniu 04.03.2024 r. zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Pomorskiego ZPN, na którego agendę złożyły się między innymi następujące zagadnienia:


1. Z udziałem przewodniczącego Komisji ds. Piłkarstwa Młodzieżowego Pomorskiego ZPN przeanalizowano wnioski i rekomendacje Komisji w zakresie:
a) organizacji turnieju im. Wojciecha Łazarka dla rocznika 2013. Rozegranie turnieju finałowego z udziałem 16 drużyn planowane jest połowę czerwca. Szczegóły regulaminowe i organizacyjne prezentowane będą w stosownych komunikatach w terminach późniejszych.
b) propozycji zmian w organizacji systemu rozgrywek młodzieżowych z uwzględnieniem poziomu sportowego od juniora D2 do juniora młodszego

2. Znowelizowano, przyjęte na poprzednim posiedzeniu Zarządu Związku, przepisy regulujące zasady wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Pomorskiego ZPN przez członków Związku.

3. W sprawach członkowskich:
a) zatwierdzono zmianę nazwy statutowej z Aktywne Szkraby Nowy Dwór Gdański na Akademia Sportowa Nowy Dwór Gdański;
b) podjęto decyzję w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa w Pomorskiem ZPN i PZPN klubu KS Dąb Kusowo w związku z dobrowolną rezygnacją zgłoszoną na piśmie do Zarządu Pomorskiego ZPN;
c) postanowiono wyrazić zgodę na używanie w przez drużyny seniorów klasy A i B w rozgrywkach Pomorskiego ZPN klubu AP KP Gdynia nazwy marketingowej BeeDee AP KP Gdynia;
d) przyjęto do wiadomości zmiany we władzach klubu GKS Gardeja.

4. Przeanalizowano i przyjęto do wiadomości sprawozdania z działalności statutowej Pomorskiego ZPN w zakresie:
a) stanu członkostwa w Pomorskim ZPN. Na dzień 01.01.2024 r. Pomorski ZPN zrzesza na prawach członkowskich 370 kluby działające w formie stowarzyszeń sportowych, spółek akcyjnych, sportowych spółek akcyjnych, uczniowskich klubów sportowych lub fundacji.
b) stanu przyznawania lub przedłużania licencji trenerskich. W okresie sprawozdawczym wydano lub przedłużono licencje dla 142 trenerów oraz 207 dla absolwentów kursu UEFA A.
c) działalności Zarządu Klubu Seniora Pomorskiego ZPN. Klub Seniora na koniec ubiegłego roku zrzeszał 90 członków z tego 70 osób byli sędziowie, 13 byli działacze piłkarscy, 6 byli trenerzy i 1 były piłkarz. Formuła przynależności do Klubu Seniora ma charakter otwarty.

5. Podjęto decyzję o zatwierdzeniu, będących w kompetencji Zarządu Pomorskiego ZPN, przepisów regulujących szczegółowe wymogi licencyjne dla klubów IV ligi i klas niższych. Do przedmiotowego dokumentu nie wprowadzono żadnych zmian w stosunku do przepisów obowiązujących w latach poprzednich z wyjątkiem ustalenia jednego, 15.maja, terminu złożenia wniosku o licencję klubową przez wszystkie kluby bez względu na reprezentowaną ligę lub klasę rozgrywkową.

6. Po zaliczeniu obowiązkowego szkolenia, do pełnienia funkcji delegata meczowego na zawodach IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN, zatwierdzono: Sylwestra Maszotę, Leszka Urbanowicza, Mateusza Wiecha i Marcina Urbana. Z listy delegatów meczowych Pomorskiego ZPN skreśleni zostali: Karol Gardyjasz i Andrzej Kosiedowski.

7. W sprawach osobowych podjęto następujące decyzje:
a) na funkcję Koordynatora Pomorskiego ZPN ds. Bezpieczeństwa Dzieci powołana została Małgorzata Dubyna,
b) na członka Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN powołany został Andrzej Grabowski.

8. Na wniosek Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN srebrną odznaką Zasłużony dla Pomorskiego ZPN wyróżniony został Łukasz Stasiak.

9. Na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN podjęto decyzję o zmianie zryczałtowanych stawek za prowadzenie zawodów. Zmiany dotyczą głównie sędziów głównych na zawodach klasy A i B oraz rozgrywek młodzieżowych. Poziom wynagrodzenie dla arbitrów piłki nożnej regulowany jest przez konwencję sędziowską PZPN i w tym zakresie stawki na terenie naszego działania są zgodne z regulacjami PZPN.

10. Przeanalizowano pismo klubu MKS Debrzno dotyczące problemów organizacyjnych z udziałem w meczu wyjazdowych przedświątecznej kolejki rozgrywek słupskiej klasy okręgowej.

11. Przyjęto do wiadomości informację w sprawie decyzji podjętej w dniu 02.02.2024 r. w trybie postępowania pozaposiedzeniowego.

12. Przyjęto do wiadomości informację w przedmiocie:
a) sprawozdania z przebiegu spotkań z klubami, które, przy dużej frekwencji, odbyły się w Słupsku, Nowym Stawie i Gdańsku,
b) organizacji i przebiegu turniejów halowych Energa Griffin Cup o puchar Prezesa Pomorskiego ZPN,
c) sprawozdania z organizacji szkolenia z zakresu opieki przedmedycznej na meczach piłkarskich organizowanych przez Pomorski ZPN, w których uczestniczyło 60 osób,
d) ze szkolenia sędziów,
e) przygotowań do organizacji meczu w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy kobiet, który rozegrany zostanie w Gdyni.

13. Szczegółowy komunikat z treścią podjętych uchwał opublikowany będzie na oficjalnej stronie internetowej Pomorskiego ZPN w zakładce „dokumenty do pobrania - uchwały Zarządu”.

Termin następnego posiedzenia Zarządu ustalono na dzień 03.04.2024 r.

(-) Józef Dąbrowski
Sekretarz Zarządu Pomorskiego ZPN