Kursy sędziowskie w nowej formule

Kolegium Sędziów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej informuje o trwającym naborze kandydatów na kurs sędziów piłki nożnej. Kursy odbywać się będą w nowej, skróconej formule. Kandydat będzie dokształcał się we własnym zakresie, dzięki czemu ilość zajęć, jak i koszt kursu zostaną znacznie zredukowane.

Szczegółowe informacje o zbliżających się kursach można uzyskać:
- Kurs w Trójmieście, biuroks@pomorski-zpn.pl tel. 697-038-209
- Kurs w Słupsku, biuroksslupsk@pomorski-zpn.pl tel. 697-038-217
- Kurs w Malborku malbork@pomorski-zpn.pl te. 697-038-206

Nie czekaj! Zgłoś się!
Zgłoszenie powinno zawierać wypełnione formularze:
1) Ankietę kandydata (załącznik nr 1).
2) Oświadczenie kandydata o niekaralności (załącznik nr 2).
3) Zgodę opiekunów prawnych w przypadku osób, które nie ukończyły 18-go roku życia.
4) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania.
5) Dokument (kserokopia) określający poziom wykształcenia - minimum średnie. W wypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole kończącej się maturą itp.)

Zasady przyjęcia kandydatów na sędziów do Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN:
Sędzią piłki nożnej może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia następujące wymagania:
- wiek: minimum 16 lat,
- posiada wykształcenie średnie, bądź jest uczniem szkoły ponad gimnazjalnej,
- posiada dobrą ogólną sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,
- odznacza się nienaganną postawą etyczno-moralną i nie był karany,
- opłata za kurs 100 zł.

Obecnie ruszyły już kursy w Gdańsku, Malborku oraz Słupsku.

Kolejne szkolenia uruchomimy po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych kandydatów.

Wyniki i tabele

Sezon 2019/2020
Najnowsze Wyniki
więcej na laczynaspilka.pl