Kurs Trenerów UEFA B i A Zintegrowany

Kandydatem na kurs wyrównawczy UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1. Z zastrzeżeniem ogólnych zasad aplikacji kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1.1 posiada dyplom Trenera klasy M, lub klasy I-szej, lub klasy II-giej,
1.2 w przypadku trenerów posiadających dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy IIgiej, wydany przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych - osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień trenerskich jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu,
1.3 posiada ważną licencję PZPN A, 
1.4 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa - za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl - wniosek zawierający:

a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i Email wnioskodawcy, b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej,
d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:

a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski - w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

3. Kryteria egzaminacyjne Kursu Trenerów UEFA B i A ZINTEGROWANY

Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:

a. 100% obecność na zajęciach kursu,
b. prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
c. odbycie stażu trenerskiego,
d. przygotowanie i obrona przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracy dyplomowej
e. zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna). W pracach Komisji Egzaminacyjnej musi brać udział w charakterze przewodniczącego Komisji - przedstawiciel PZPN wyznaczony przez Komisję Techniczną PZPN

Wymogi prowadzenia zespołu

instrukcja aplikacji
instrukacja zakładania konta


Więcej informacji w artykule:

Nowa formuła kursów trenerskich UEFA


Zgodnie z Uchwałą nr V/75 (TUTAJ) z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, przewidywany koszt kursów to:

GRASSROOTS C - 800 PLN + 110 PLN sprzęt
UWAGA: W przypadku mniejszej liczby kandydatów, cena kursu może ulec zmianie

UEFA B Wyrównawczy - 1450 PLN (w tym sprzęt)
UWAGA: W przypadku mniejszej liczby kandydatów, cena kursu może ulec zmianie

UEFA B - 2000 PLN (w tym sprzęt)
UWAGA: W przypadku mniejszej liczby kandydatów, cena kursu może ulec zmianie

UEFA A - 3500 PLN (w tym sprzęt)
UWAGA: W przypadku mniejszej liczby kandydatów, cena kursu może ulec zmianie

UEFA B i A Zintegrowany - 4000 PLN (w tym sprzęt)
UWAGA: W przypadku mniejszej liczby kandydatów, cena kursu może ulec zmianie

Wyniki i tabele

Sezon 2019/2020
Najnowsze Wyniki
więcej na laczynaspilka.pl