Statut Pomorskiego Związku Piłki Nożnej


Wstęp

- Definicje.

Rozdział I

- Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter  prawny.

Rozdział II

- Cele i zadania statutowe Pomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz sposoby ich realizacji.

Rozdział III

- Członkowie Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, ich prawa i obowiązki.

Rozdział IV

- Władze Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Rozdział V

- Organ kontrolny Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Rozdział VI

- Organa jurysdykcyjne Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Rozdział VII

- Organa wykonawcze i administracyjne Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Rozdział VIII

- Jednostki organizacyjne Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Rozdział IX

- Wyróżnienia i nagrody.

Rozdział X

- Majątek i fundusze Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Rozdział XI

- Zmiana Statutu i rozwiązanie Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

Rozdział XII

- Postanowienia końcowe.

Definicje:

FIFA

- Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej, Fédération Internationale de Football Association,

UEFA

- Unia Europejskich Związków Piłkarskich, Union des Associations Européennes de Football,

PZPN

- Polski Związek Piłki Nożnej,

WZPN

- wojewódzki związek piłki nożnej - organizacja członkowska PZPN zarządzająca sprawami

piłki nożnej na terenie województwa,

liga zawodowa

- organizacja klubów najwyższej lub najwyższych klas rozgrywkowych działających w ramach PZPN,

licencja

- stosunek prawny łączący PZPN lub WZPN z zawodnikiem, klubem sportowym, sędzią piłkarskim,

trenerem, członkiem sztabu medycznego lub menedżerem ds. piłkarzy,

klub piłkarski

- członek PZPN - równocześnie członek WZPN,

piłkarz

- zawodnik uprawiający piłkę nożną, zarejestrowany przez PZPN i/lub WZPN,

status zawodniczek

- ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o zawodniku to rozumie się również przez to odpowiednio

zawodniczkę uprawiającą sport piłki nożnej, chyba że właściwe przepisy FIFA, UEFA i PZPN stanowią inaczej,

działacz piłkarski

- członek władz, organów jurysdykcyjnych i doradczych PZPN, WZPN, ich organizacji członkowskich w tym

obserwatorzy i delegaci, lig zawodowych lub klubu piłkarskiego,

organy jurysdykcyjne

- statutowe organy PZPN lub WZPN powołane do sprawowania władzy dyscyplinarnej i rozstrzygania sporów

majątkowych i niemajątkowych,

kadry Związku

- piłkarze klubów będących członkami Pomorskiego ZPN powołani i reprezentujący drużyny Związku w

różnych kategoriach wiekowych,


​Pobierz pełne opracowanie Statutu ​​Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.